logo
مشخصات مدیر ساختمان(ضروری)
نام و شماره تماس جهت هماهنگی بازدیدآسانسور(ضروری)
نام و شماره تماس جهت اعلام هزینه(ضروری)
تسویه حساب از شرکت سرویس نگهدار قبلی دارید؟(ضروری)
قرارداد سرویس با شرکت سرویس نگهدار قبلی دارید؟(ضروری)
آدرس مجتمع(ضروری)